Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Πνευματικά Δικαιώματα

Print page

Πνευματικά Δικαιώματα

Γενικοί Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

H Mitsubishi Electric Europe B.V. με έδρα στην οδό Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Γερμανία (εφεξής η «Mitsubishi Electric Factory Automation Europe»), διαθέτει την παρούσα ιστοσελίδα με τη διεύθυνση gr3a.mitsubishielectric.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα αφορά τη Mitsubishi Factory Automation (καλούμενη επίσης «Mitsubishi Automation» ή «FA») για τις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (εφεξής «EMEA»). Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει ορισμένες προσφορές και περιεχόμενο για εσάς (εφεξής το «Content» ή η «Service»). Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε την ισχύ των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης (εφεξής οι «T&C»). Σας ενημερώνουμε ότι για ορισμένα Περιεχόμενα και για την προστασία δεδομένων ισχύουν ειδικοί όροι.

1.

Εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης

Αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης. Ειδικότερα δεν αποδεχόμαστε οποιουσδήποτε άλλους όρους χρήσης.

2.

Παροχές της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

Η Ιστοσελίδα αποτελεί εκούσια και δωρεάν προσφορά της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe διαθέτει Περιεχόμενο στον χρήστη κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ειδικότερα η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe δικαιούται να τροποποιεί (μειώνει ή αντικαθιστά) το Περιεχόμενο οποτεδήποτε ή να καταργεί ορισμένα Περιεχόμενα ή την Ιστοσελίδα συνολικά (ακόμη και προσωρινά) για ορισμένους ή όλους τους χρήστες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση. Η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe δικαιούται να χρησιμοποιεί τρίτους ή υπηρεσίες τρίτων για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς περιεχόμενα άλλων Ιστοσελίδων τρίτων. Δεν ελέγχουμε τα περιεχόμενα τρίτων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν μέσω των εν λόγω συνδέσμων. Τα περιεχόμενα τρίτων δεν αποτελούν μέρος της Προσφοράς της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου, Δικαιώματα Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά για νόμιμες πράξεις. Ο χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Περιεχόμενα κατά τρόπο που δύναται να προκαλέσει ζημίες στη Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ή στις κατά τα άρθρα 15 επ. του γερμανικού Νόμου περί Μετοχών (Aktiengesetz) συνδεόμενες με τη Mitsubishi Electric Factory Automation Europe επιχειρήσεις (οι εν λόγω συνδεόμενες επιχειρήσεις καλούνται εφεξής: «Affiliated Companies»). Η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe παραχωρεί στον χρήστη ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα προσωπικής χρήσης του Περιεχομένου που περιορίζεται σε εσωτερική επιχειρηματική χρήση σε σχέση με (ενδεχόμενες) αγορές εκ μέρους συνδεόμενων επιχειρήσεων. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ούτε να επεξεργάζεται το Περιεχόμενο, εφόσον δεν είναι απαραίτητο για τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση. Ο χρήστης δεν δικαιούται να διαδίδει, διαθέτει δημόσια, πωλεί, παρέχει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εκμισθώνει το Περιεχόμενο. Δικαιώματα χρήσης που δεν παρέχονται ρητά στον χρήστη παραμένουν ρητά ιδιοκτησία της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ή/και τις συνδεόμενες επιχειρήσεις από κάθε ζημία, την οποία υφίστανται η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ή/και οι συνδεόμενες επιχειρήσεις λόγω του ότι η Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

4.

Τήρηση των διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο των εξαγωγών

Ο χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις εφαρμοστέες εθνικές και διεθνείς διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο εξαγωγών και επανεξαγωγών (π.χ. αναφορικά με κατεβασμένα υλικά). Πριν από κάθε διαβίβαση ή μεταφορά του σχετικού υλικού ο χρήστης πρέπει να ελέγχει ιδίως και να εξασφαλίζει μέσω κατάλληλων μέτρων ότι δεν αθετείται κάποιο εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή/και των Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος ο χρήστης οφείλει να διαθέσει στην Mitsubishi Electric Factory Automation Europe όλες τις σχετικές πληροφορίες για πιθανές παραβάσεις διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο των εξαγωγών (π.χ. μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών ή της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Εγγύηση, Περιορισμός Ευθύνης

Η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ευθύνεται απεριόριστα για πρόθεση, ορισμένες περιπτώσεις βαριάς αμέλειας, για τις περιπτώσεις της δόλιας απόκρυψης ελαττώματος και για απαιτήσεις που απορρέουν από το γερμανικό Νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Produkthaftungsgesetz). Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe και ενδεχόμενες απαιτήσεις του χρήστη δυνάμει εγγύησης αποκλείονται. Η Mitsubishi Electric Factory Automation Europe δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση. Ο περιορισμός της ευθύνης της ισχύει και για τους συνεργάτες, νόμιμους εκπροσώπους και βοηθούς εκπλήρωσης της Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το γερμανικό ουσιαστικό δίκαιο κατ’ αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG).

Αρχή